FAQ - často kladené dotazy

+ -

Jak zobrazit a vytisknout hodiny pracovníků vybrané firmy za uplynulý měsíc?

 1. Po přihlášení do webové aplikace ConVision zvolte požadované období (vpravo nahoře, vedle menu)
  Pro výpis dat za uplynulý měsíc stačí kliknout na tlačítko Minulý měsíc.
 2. V levém sloupci klikněte na pohled 2.4 Ostatní - jen hodiny. Ten se nacházi v kategorii přehledů pro stavbu Docházka (tabulky)
  Nyní se Vám zobrazí odpracované hodiny pracovníků na stavbě, seskupené podle firem.
 3. Vyberte firmu, pro kterou chcete zobrazit hodiny. To provedete kliknutím na šedý trojúhelníček v rámečku na pravém okraji tlačítka Společnost, které se náchází u levého horního okraje zobrazeného pohledu.
  Po kliknutí se Vám zobrazí zaškrtávací seznam všech firem. Zaškrtněte firmy, pro které chcete zobrazit hodiny.
  Odškrtnutím políčka
  (Show all) se odškrtnou všechny položky seznamu. Výběr potvrďte stisknutím tlačítka OK.
 4. Zkontrolujte, zda data odpovídají Vašim požadavkům. Kliknutím na tlačítko s disketou vpravo na záhlaví pohledu pohled uložíte do vašeho počítače.
  Tímto krokem získáte soubor MS Excel, který bude obsahovat Vámi vybraný přehled.
 5. Tisk provedete volbou Soubor -> Tisk... po otevření souboru v programu MS Excel nebo Open Office Calc.
  Doporučujeme před tiskem otevřít Náhled tisku a zkontrolovat, zda je správně nastavená stránka. Doporučujeme v nastavení Vzhled stránky upravit orientaci na šířku a měřítko přizpůsobit na jednu stránku vodorovně.

Jak to vlastně na stavbě funguje?

Na stavbě je terminál - kovová bedýnka odolná proti povětrnostním vlivům. K ní vede kabel o napětí 230V. V terminálu je zařízení, které snímá příchody a odchody pracovníků prostřednictvím kartiček. Data každých 10 minut odešle bezdrátově vzduchem na náš server, kde se zpracují. Po přihlášení k internetu na naší www adrese data o příchodech a odchodech vidíte na svém počítači ať jste kdekoliv.
www.convision.cz

Proč se mi v systému zobrazují pracovníci firmy, kteří dnes neprošli terminálem? Respektive mají neúplný záznam ze včerejšího dne?

Pracovníci jsou v systému vedení jako přítomní na stavbě po dobu 36 hodin od příchodu. Je to z důvodu bezpečnosti, aby je bylo možné dohledat v případě, že se jim něco stalo a jsou opravdu stále na stavbě.

Jak vypadá terminál?

Turniket docházkového systému Všechny typy terminálů jsou vidět na hlavní stránce.

Proč bychom měli zavádět tento systém na stavbu?

Důvodů je hned několik:
 1. Systém za nás eviduje všechny příchozí na stavbu.
 2. Okamžitě podá informaci o aktuálním stavu pracovníků na stavbě.
 3. Systém „hlídá“, zda ještě někdo nezůstal na stavbě po pracovní době.
  1. Zraněného vyhledám a zajistím ošetření.
  2. Neodpíchnutého - prohledám stavbu a zbytečné prohledání vyúčtuji.
 4. Elektronický systém je přístupný z internetu a tím velmi nezávislý na tom, co mají mistři v notýsku.
 5. Usnadní se práce mistrům s výčetkami a současně vyloučí prvek lajdáctví při zapisování docházky.
 6. Zamezí (při použití turniketu) vstupu na stavbu neoprávněným osobám.

Má systém přidanou hodnotu?

Tento systém není jen evidenční. Systém pomáhá stavbyvedoucímu s řízením stavby tím, že sestavuje přehledy podle mnoha různých kritérií. Například podle profesí. Stavbyvedoucí si tak může udělat přehled o odpracovaných hodinách v jednotlivých profesích. Může poté porovnat skutečnost s původním předpokladem (kalkulací) a po vyhodnocení učinit případnou nápravu.

Jak slouží systém vedení firmy?

 • Umožňuje vám sledovat na všech stavbách, které řídíte, příchody a odchody pracovníků včetně vašich subdodavatelů.
 • Posiluje vědomí na stavbách, že podřízení jsou kontrolování.
 • A hlavně „víte to hned“.

Co opozdilý mistr?

Přináší to něco? No jistě, na mistra, který přijde o půl hodiny pozdě, čeká všech 20 pracovníků, které řídí. Bohužel velmi často sami nepracují a potřebují dohled. Zde je přímý finanční efekt. Po zavedení docházkového systému si mistr dává pozor, aby pozdě nepřišel, protože se na to přijde.

Co systém přináší mistrům?

 • Usnadní jim to konec měsíce. Není nutné, aby strávili 3 dni psaním výčetek a nedostali se na stavbu. Výčetky mají hotové za hodinu.
 • Ušetřený čas mohou věnovat jiným důležitějším činnostem, na které jim jinak nezbývá čas.
 • Po delší době, kdy si objektivně mistr nepamatuje přesně, kdo kdy přišel, spíše směnu napíše, než aby se dohadoval nebo ztrapňoval před podřízeným, že nemá přehled.

Nebude systém příliš drahý? Vyplatí se?

Systém stojí zhruba okolo 5 tisíc měsíčně. V porovnání s tím, kolik času ušetří mistrovi, a s náklady, které jsou na mistra (30 tisíc za měsíc), je to částka přijatelná.

Jakým způsobem zvýší systém ConVision bezpečnost na stavbě?

Systém je on-line a umožňuje oprávněným osobám večer zjistit, jestli ještě někdo na stavbě nezůstal. Včasná informace může pomoci při záchraně, mohou nastat například tyto možnosti:
 • Zranil se – prohledám stavbu a zajistím mu pomoc.
 • Neodkliknul si – prohledám stavbu – ujistím se, že na stavbě nikdo není. Hříšníkovi či hříšníkům to ale řádně vyúčtuji.

Proč není možné povolit na stavbu celou subdodavatelskou firmu?

Častý emailový dotaz:

Dobrý den,
prosím o kontrolu vstupu pracovníků firmy Subdodávka s.r.o. Pracovníci mají kartičky z jiné stavby, ale turniket je nechce pouštět. Jsou karty ještě funkční?
S pozdravem Stavbyvedoucí

Dobrý den pane Stavbyvedoucí,
Všechny dříve vydané karty jsou platné a funkční. Na každé stavbě však systém funguje tak, že jsou povolovány pouze konkrétní osoby na základě vyplněné tabulky 2abc. Kartu byste si měli osobně zkontrolovat a ověřit totožnost držitele. Firma je přidána do stromu stavby. Tabulka neustále doplňuje a přidávají se nové osoby. Tak je seznam aktualizován. Z důvodu bezpečnosti na stavbě nelze automaticky povolit všechny pracovníky z dané firmy. Každý pracovník, který přijde na stavbu, musí být proškolen, podepsat příslušné dokumenty a teprve po té může vstoupit na stavbu. Stavba (mistr, stavbyvedoucí) musí mít přehled o konkrétních pracovnících, kteří na stavbu vstupují, proto musí každého pracovníka povolit, i když už docházkovou kartu má.

Jak zdůvodním subdodavatelům zavedení systému?

Například takto:

Stavební deník:
Zhotovitel je povinen:
 • Pokud je na Stavbě instalován elektronický internetový docházkový systém ConVision, plnit povinnost, uvedenou v Odstavci xxx těchto Všeobecných Smluvních Podmínek. Vést denní záznamy o počtu, jménech a příjmeních Pracovníků přítomných na Stavbě ve stavebním deníku, prostřednictvím používání tohoto systému.
 • Vybavit svoje Pracovníky docházkovými kartami do tohoto systému, které mu zajistí Objednatel za úhradu vynaložených nákladů podle Přílohy č. X Smlouvy (Sazebník služeb Objednatele). Tyto náklady budou Zhotoviteli přeúčtovány a započteny s jeho Daňovými doklady.
 • Zajistit, aby jeho Pracovníci byli označeni na viditelném místě oděvu docházkovou kartou systému ConVision a aby při jakémkoliv příchodu na Stavbu i při jakémkoliv odchodu ze Stavby (oběd, lékař apod.), označili svůj příchod a odchod na terminálu.
Zhotovitel má možnost:
 • Dostat vlastní přihlašovací jméno a heslo k systému Convision dostupnému na internetu.
 • Prostřednictvím systému ConVision sledovat aktuální stav vlastních Pracovníků, sledovat jejich odpracované hodiny, data využít jako podklad pro mzdy, podklad pro statistické výkazy BOZP, apod.

Smluvní pokuty:
V případě porušení povinnosti Zhotovitele uvedené v Odstavci xxx těchto Všeobecných Smluvních Podmínek, vést denní záznamy svých Pracovníků přítomných na Stavbě, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.
Pokud je na Stavbě instalován elektronický internetový docházkový systém ConVision, pak v případě zjištění přítomnosti Pracovníka Zhotovitele bez docházkové karty ConVision na Stavbě podle Odstavce xxx těchto Všeobecných Smluvních Podmínek, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ.
V případě porušení povinnosti Pracovníků Zhotovitele uvedené v Odstavci xxx těchto Všeobecných Smluvních Podmínek, být označen na viditelném místě oděvu docházkovou kartou systému ConVision nebo označovat všechny příchody nebo odchody na terminálu, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.
V případě opakovaného porušení povinností Zhotovitele z tohoto Odstavce, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu dle Odstavce xxx těchto Všeobecných Smluvních Podmínek.
Nebo takto:
Vážení obchodní partneři,
  od ledna roku ...... zavádíme systém elektronické evidence přítomnosti na stavbě ............................. Tento systém obnáší zhotovení čipových karet pro Vaše zaměstnance.
Náklady na provoz docházkového systému uhradí objednatel.
Náklady na karty ...Kč/ks uhradí zhotovitel.
Tyto karty je možné používat na všech stavbách naši společnosti, dále na stavbách všech společností, které používají tento systém ConVision. Zasíláme Vám podklady pro vyhotovení karet pro zajištění přístupu na stavbu ............................. Prosíme o vyplnění následujících podkladů.


Či například takto:

Dobrý den,
na základě vyhlášky č. 499/2006 Sb (viz. příloha) a rozhodnutí  společnosti ......................... bude ke dni  ............... instalován na stavbu .................................... systém elektronické evidence přítomnosti osob na stavbě.  Z tohoto důvodu je nutno, aby každý zástupce firmy, která zde působí, vyplnil přiložený formulář se jmény všech osob a zaslal nejpozději do .................. na e-mail adresu ......................... s uvedením zodpovědného zástupce, který převezme kartičky.
Důrazně vás žádám o důsledné a úplné vyplňování dat ve formuláři. Tyto údaje budou dále zpracovány a vydány el. kartičky. Ty budou k vyzvednutí u přípraváře stavby oproti podpisu. Za kartičku bude účtována jednorázová částka ve výši ......,-Kč/kartička bez DPH. Žádáme, aby kartičky vyzvedávali pouze stavbyvedoucí a za celou firmu, předejdeme tak zbytečným pozdějším nesrovnalostem. V případě ztráty kartičky je zástupce zhotovitelské firmy povinen neprodleně informovat ...........(tel: ...........) a nést náklady spojené se stornem staré karty a vystavením nové.
Staveniště bude zařízeno tak, že na vstupní vrátnici staveništního vjezdu stavby bude při strážní budce umístěn terminál, u kterého se každý pracovník při vstupu na stavbu  kartou identifikuje („pípne“ na terminálu) a učiní tak i při každém odchodu a opětovném příchodu na staveniště.
Na kartičkách bude uvedeno mj. i jméno osoby, přičemž ostraha stavby .................. bude mít právo namátkově identifikovat osoby. Z toho plyne, že karta je nepřenosná a smí být použita pouze oprávněnou osobou, která je na ní uvedena.

Mají ze systému užitek také subdodavatelé?

Ano mají:
Subdodavatelé mohou do systému nahlížet tak, jako vy. Rozdíl je v tom, že vy jako vyšší dodavatel vidíte vše – celou stavbu, ale subdodavatel vidí pouze svou firmu a své subdodavatele. Systém má propracovaný systém oprávnění, takže může sloužit všem, kdo se na stavbě podílejí.

Je vhodné umožnit subdodavateli pohled do systému?

Všichni řídící pracovníci by měli mít zájem na tom, aby jejich podřízení chodili do práce včas. Naši subdodavatelé jsou našimi spojenci v tlaku na objem a kvalitu díla.

Mohou systém používat bezpečnostní agentury a hlídací služby?

Ano, mohou. Když jim zřídíte přístupová práva, mohou informace o přítomných sledovat na počítači na stavbě, nebo v centrálním dispečinku agentury. Tento dispečink pak informuje hlídače stavby, který může provádět následná místní šetření.

Je možné využít systém i na malých stavbách?

Ano, je zde alternativa použití mobilního telefonu se zabudovaným systémem NFC (Near field communication, např. Nokia 6212). Ten umí načítat kartičky stejně jako terminál. Po dotyku kartičky s telefonem jsou data načtena a následně odeslána na server a zpracována stejně jako při načtení terminálem.